Τετάρτη, 12 Μαρτίου 2008

Linux Commands - A practical reference

Linux Commands - A practical reference: "du -s * | sort -k1,1rn | head"

Δεν υπάρχουν σχόλια: