Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 2008

Nasty Windows Tricks Using Vbs Codes

Nasty Windows Tricks Using Vbs Codes: "msg * Fatal system error due to admin stupidity!"

Δεν υπάρχουν σχόλια: